Top navigation

Verktøjskasse for turisme i Arktis

 • Published 01/03/2003
 • Last updated 23/01/2013
Udvikling af turismen må ikke ske på bekostning af naturen og kulturen i det område, den foregår i, for så vil turismen undergrave sin egen eksistens, da det er den smukke, sårbare og uspolerede arktiske natur og den tilknyttede kultur, som er grundlaget for turismen i Arktis.

Derfor skal turismen foregå på et bæredygtigt grundlag, så den opfylder de 3 målsætninger:

 • Turismen skal være lokalt forankret og give et fornuftigt økonomisk afkast til det lokalsamfund den fungerer i
 • Turismen må ikke have negativ indflydelse på eller komme i konflikt med lokalsamfundets erhverv og kultur, men skal bidrage til en positiv samfundsudvikling
 • Turismen skal tilrettelægges, så den kan fortsætte i princippet uendeligt uden skadevirkninger på miljøet.

De fleste turister, som vælger at tage til Arktis ønsker at lære om det de ser og oplever. De er interesserede i det arktiske miljø, Arktis’ globale betydning, arktiske lokalområders specielle karakterer samt naturbevaring, både generelt og på lokalplan, og de ønsker information om det både skriftligt og mundtlig.

For at tiltrække kunder tilbyder mange rejsearrangører og turoperatører en lang række informationer til turisterne, og de markedsfører ture med forskellige specielle temaer. Derved opstår der en positiv synergi, hvor turisternes krav og rejsearrangørernes og turoperatørernes tilbud skaber gode turprodukter og ansvarsfulde turister som ved, hvordan de bør opfører sig.

Udviklingen af bæredygtig turisme kræver et samspil mellem en lang række aktører som:

 • turoperatører, incomming bureauer, locale “outfittere” m.v.
 • interessenter i det enkelte lokalsamfund
 • kommune og anden offentlig instans
 • turister der ønsker at rejse i Arktis

Det er en vigtig forudsætning for en bæredygtig udvikling, at lokalsamfundet inddrages aktivt i processen samt, at der gennemføres en række aktiviteter på den enkelte destination.

Formål
Værktøjskassen henvender sig til de aktører og interessenter som kan bidrage til en bæredygtig udvikling af rejsemålet. Formålet med værktøjskassen er, at de forskellige aktører og de enkelte lokalsamfund kan hente inspiration og gode ideer i forhold til:

 • de aktiviteter der skal gennemføres for at sikre, at turismen bliver et aktiv for det lokalsamfund den foregår i,
 • planlægning af turistaktiviteterne i den arktiske natur, så plante- og dyreliv påvirkes mindst muligt,
 • den helt nødvendige information over for turisterne.

Ved udarbejdelse af informationsmateriale og tilsvarende er man meget velkommen til at hente afsnit eller ”klippe” i Værktøjskassen.

Værktøjskassen er udviklet i forbindelse med Nordisk Industrifonds projekt Miljø og turisme i Arktis. Projektet, der er gennemført i perioden 2000 til 2003, har omfattet følgende destinationer: Ammassallip Kommunia i Østgrønland, Ilulissat Kommuneat i Vestgrønland, Snæfellsnes i Island samt Svalbard.

Værktøjskassen bygger på de erfaringer, der er indsamlet gennem projektet og dets pilotprojekter.Værktøjskassen er udformet bredt i et forsøg på at dække alle arktiske destinationer, men der er ikke taget højde for områder med egentlig skovbevoksning.

Struktur
Værktøjskassen er opdelt i følgende tre selvstændige vejledninger:

Del A Vejledning til lokalsamfundet
Denne vejledning forklarer, hvorfor det er nødvendigt med en bæredygtig turismeudvikling og, hvad det indebærer. Den bygger på de metodiske erfaringer fra projektet Miljø og turisme i Arktis samt erfaringer indsamlet fra andre tilsvarende projekter i forhold til, hvordan man på den enkelte destination kan arbejde for at fremme en bæredygtig turismeudvikling.
Der fokuseres blandt andet på:

 • hvordan et lokalsamfund kan udvikle sig til en turistdestination,
 • hvad det kræver,
 • hvad det indebærer af eventuelle fordele og ulemper,
 • hvordan det sikres, at udviklingen foregår bæredygtigt.

Vejledningen kommer med en række anbefalinger til arbejdsmetode.

Del B Vejledning for tur- og rejsearrangører
Denne vejlednings første del kommer med en række anbefalinger til, hvordan turistbranchen kan få styr på sine egne miljøbelastninger direkte knyttet til egen virksomhed, men også i forhold til påvirkninger og slitage fra turisterne.

Vejledningens anden del Miljøhensyn ved færdsel og ophold i naturen indeholder en række anbefalinger til, hvordan tur- og rejsearrangører skal planlægge og/eller arrangere færdsel og ophold i naturen, og hvordan det kan gøres, så der tages størst muligt hensyn til natur, miljø og kulturminder.

Lokale og nationale myndigheder kan i denne vejledning hente inspiration til deres dialog med samt krav til rejsebranchen.

Del C Vejledning for turister
Vejledningens første del kommer med en række anbefalinger til turisterne i forhold til deres valg af og krav til tur- og rejsearrangører samt i forhold til deres egen planlægning af rejser til Arktis og adfærd under opholdet. Vejledningens anden del "Miljøhensyn ved færdsel og ophold i naturen" indeholder en række anbefalinger til, hvilke hensyn turisten skal tage i forbindelse med planlægning af samt færdsel og ophold i naturen, og hvordan det kan gøres, så der tages størst muligt hensyn til natur, miljø og kulturminder.

Indhold og struktur i del B og C er i grove træk det samme, men de henvender sig til henholdsvis tur- og rejsearrangører og turister. Alle vejledningerne er opdelt i en række emner, som man kan ”klikke” sig frem til gennem indholdsfortegnelsen.

Hvad er en destination?
På grund af det arktiske bosætningsmønster, hvor bebyggelserne ofte ligger spredt og isolerede, har vi i Værktøjskassen valgt en lidt utraditionel definition på en destination, så den kun omfatter den enkelte by eller bygd med opland. En attraktion er et udflugtsmål på eller ved en destination som eksempelvis et museum, en bræ eller tilsvarende. Et distrikt er defineret som flere destinationer. Det kan være en kommune eller tilsvarende, som kan bestå af eksempelvis en by og en eller flere bygder, og kommer således nærmere på den traditionelle definition af en destination. En region er en naturlig geografisk afgrænset samling af flere distrikter.

Hvad er tur- og rejsearrangør?
I Værktøjskassen er tur- og rejsearrangør en fællesbetegnelse for alle de firmaer eller enkeltpersoner, der sælger rejser eller dele heraf til turisterne.En turoperatør defineret som det bureau, hvor turisten køber sin samlede rejse eller dele heraf. Nogle turoperatører arrangerer selv det hele og sender guider med på turen. Andre turoperatører samarbejder med lokale incomming bureauer, der sørger for guider, arrangerer lokale ture på destinationen med videre.

I Værktøjskassen har vi defineret en ”outfitter” som et lille lokalt firma eller en enkeltperson, der arrangerer kortere eller længere ture for turister, og hvor det centrale tema ofte er naturoplevelsen.