Top navigasjon

VOC-fria linoljebaserade träskyddsprodukter

  • Publisert 28.02.2004
  • Sist oppdatert 07.06.2011
Projektet syfte var att utveckla linoljebaserade träskyddsprodukter fria från avdunstande lösningsmedel (VOC). Inom projektet var målet också att åtgärda några av de brister som linoljebaseade produkter ofta uppvisar, t ex gulning, åldring, långsam tork, illaluktande emissioner.

Frontpage report

Projektet inleddes med att tillverka och karakterisera nya råvaror:

  • ny linolja (Purolin ®) med en fettsyrasammansättning som är låg i linolensyra (C18:3) och hög i linolsyra (C18:2),

  • ett lågvisköst bindemedel (Linutin®) baserat på linolja, lämpligt som spädningsmedel i produkterna,

  • alkydbindemedel baserade på traditionell linolja och Purolin. Istället för att som traditionellt späda dessa med lacknafta (ett avdunstande lösningsmedel) användes Linutin.

God inträngningsförmåga i trä

Därefter genomfördes ett omfattande testningsarbete på högskolor och företag. Under första året studerades icke-pigmenterade produkter. Vi fann att den nya oljan hade en god inträngningsförmåga i trä men en långsammare yttorkning (vid test på glas). Den orsakade också betydligt mindre gulning vid lagring. Det var möjligt att späda med Linutin istället för avdunstande lösningsmedel för att få en acceptabel viskositet för de flesta ändamål. Det största problemet tycks istället vara att applicera en tillräckligt liten mängd olja på träytan. En lösningsmedelsfri produkt innebär att man snabbt når en mättnad i ytskiktet vilket kan leda till en ”oljig” yta. Vanligen innehåller dessa produkter mer än 50% avdunstande lösningsmedel vilket innebär att man tillför en mycket liten mängd olja vid varje applicering. De tillverkande företagen jobbar tillsammans med användare med att undersöka möjligheterna att ändra appliceringsmetoderna. 

 

Emissionsstudier av vilka produkter som bildas vid torkningen av de olika formuleringerna visade att mönstret av irriterade aldehyder försköts mot aldehyder av en högre molekylvikt (>C6) då den nya linoljan användes. Detta resulterar i en produkt med mindre doft vid torkningen. Totala halten aldehyder var dock liknande för båda oljorna.

 

Under det sista året har projektet ägnats åt att formulera pigmenterade produkter, en typisk vit färg för väggpaneler utomhus. Det visade sig att då man ersatte avdunstande lösningsmedel med Linutin, och traditionell linolja med Purolin som råvara, blev färgen först mjukare, missfärgad, och matt. Genom ett omfattande formuleringsarbete där olika torkmedel (sickativ), fyllmedel och alkydbaser testades fick man fram en färgformulering som har en acceptabel hårdhet, färg och glans. Denna färg testas nu i accelererad åldring i industrin. 

 

Parallellt med det tekniska arbetet har information om projektet spridits på två konferenser, tidningsartiklar och direktkontakt med branschföreningar. Detta har resulterat i artiklar i branschtidningar och förfrågningar från fler företag. Projektmöten med alla deltagare har hållits 5 gånger under projektet. Till flera av mötena har också inbjudits andra deltagare som berättat om sina erfarenheter av linoljeprodukter och behandling av trä. 

 

Nätverk med företag som producerar linoljebaserade färger

Inom projektet har skapats ett nätverk med företag som producerar linoljebaserade färger och produkter. Projeketet har utgått från utvecklingsbehovet inom området och den samlade kunskapsnivån. Framtagande av välfungerande riktrecept öppnar för möjligheterna att få en genomslagskraft hos företag även utanför projektgruppen. 

 

Tillsammans med den ökande popularitet för förnyelsebara råvaror (trä och träskydd) innebär projektet att Nordiskt industri blir konkurrenskraftigare inom och utom Norden. Nya marknadsandelar i andra produkter (t ex metallskyddsmedel) kan vinnas för aktiva spädare/låg-viskösa bindemedel från förnyelsebara råvaror. 

 

Vid en gynnsam exploatering av projektets resultat kan den industri som redan skapats för beredning av högkvalitativa linoljeråvaror från lin odlat i Norden fortsätta att växa. Genom att erbjuda kundanpassade linoljeråvaror, samt kompetens med produkten, kan konkurrenskraften för inhemskt odlad och pressad lin öka jämfört med importerad linolja. 

 

Project duration: 01.07.2001 - 03.06.2003

Abonner på vårt nyhetsbrev

Prosjektdeltakere