Top navigasjon

STALPK - Tunnväggigt aluminiumgjutgods

  • Publisert 25.02.2004
  • Sist oppdatert 20.05.2011
Projektets övergripande målsättning har varit ökad konkurrenskraft hos de nordiska aluminiumpress- och kokillgjuterierna genom dels kortare ledtider, dels utvecklingsarbete och ökad kompetens på materialområdet.

Frontpage report

Två nya tekniker för snabb verktygstillverkning, MST- och PSF-metoderna, har vidareutvecklats och testats med positiva och förväntade resultat. Vid försök med verktyg tillverkade MST-metoden, noterades inget signifikant verktygsslitage efter gjutning av ca 100 detaljer. Vid försök med verktyg tillverkade med PSF-metoden uppnåddes vid smidning längre livs-längd än vid verktyg med normala verktygsinsatser. Simuleringsförsök visade att temperering av verktyget sannolikt är gynnsamt vid verktyg tillverkade med MST-metoden.

 

  • På materialområdet har kompetensen höjts som planerat.
  • Målet var att uppnå Rm 350 MPa och A5  5 % för aluminiumgjutlegeringar. Det uppnåddes dock inte för ett och samma material och tillstånd.. Tillsatser av Mg och Cu samt använda värmebehandlingar (T4, T5, T6) visade förväntade trender. Potential finns för att uppnå uppsatt mål.
  • Utvecklingsarbete har bedrivits med målet att höja hållfastheten för ett fläktblad gjutet i en aluminiumlegering. Förväntade resultat erhölls.
  • Undersökningarna visar att en potential finns för att öka värmekonduktiviteten hos alumium gjutlegeringar.
Genom det samnordiska arbete som bedrivits inom projektet STALPK har skapats förutsättningar för en förbättrad konkurrensförmåga hos de nordiska aluminiumkokill- och pressgjuterierna. Ett värdefullt erfarenhetsutbyte har skett mellan gjuterier och gjuteri forskningsorganisationer i de olika länderna. Såväl industriforskningsinstitut som högskolor har deltagit aktivt i projektarbetet. Genom samarbetet har onödigt dubbelarbete undvikits. Den samlade nordiska kunskapen på områdena snabb verktygstillverkning och egenskaper hos aluminiumgjutlegeringar har ökats genom STALPK-projektet.

Genom projektet har möjliggjorts att det sedan många år tillbaka pågående arbetet inom STÖPFORSK, den nordiska samarbetsorganisationen på gjuteriområdet, stärkts ytterligare. Nya forskare, som inte tidigare aktivt deltagit i nordiska samarbetsprojekt, har deltagit i detta projekt. Teknik för Rapid Tooling vid tillverkning av verktyg för kokill- och pressgjutning för att därigenom uppnå kortare ledtider och om hur förbättrade materialegenskaper skall uppnås hos aluminium-gjutlegeringar har ökat de nordiska gjuteriernas konkurrensförmåga gentemot utomnordiska gjuterier. Detta ger dem ökade möjligheter till export och samtidigt minskad import från länder utanför Norden. Detta skapar i sin tur ökade arbetstillfällen inom de nordiska gjuterierna.

Prosjektets varighet: 01.10.2001 - 30.09.2003
Abonner på vårt nyhetsbrev

Prosjektdeltakere