Top navigasjon

Såkornfinansiering i Norden

  • Publisert 03.03.2002
  • Sist oppdatert 23.06.2011
Mens Sverige har de lengste tradisjonene og kanskje det mest utviklede investormarkedet i Norden, viser en ny kartlegging at det er Finland som kommer best ut i satsningen på nyetablerte foretak. ”Vi er kort sagt imponert over utviklingen og resultatene i Finland”, sier Svend E. Hougaard Jensen ved Center for Erhvervsøkonomisk Forskning i København.

Front

Finnene satser mest på nyetableringer, og har det mest velfungerende seedkapitalmarkedet i Norden. Gjennom SITRA og TEKES har det offentlige virkemiddelapparatet stimulert til økt aktivitet også i det private investormarkedet. Kartleggingen viser at det offentliges innsats hele veien har hatt som formål og bygge opp det privat investormarkedet, og at dette gir en god sammenheng og helhet i investeringene. Fra 1998 til 2000 vokste det totale seedkapitalmarkedet med over 600% samtidig som investeringer i venturekapitalmarkedet steg med 50%. Investeringene.

------------------------------------------------------------------------------------
Små innovative bedrifter vil spille en viktig rolle i verdiskapingssammenheng i samtlige nordiske land
Tor-Jørgen Thoresen, SMB-Forum
------------------------------------------------------------------------------------

Seedkapitalmarkedet i Sverige er relativt sett stort, men i forhold til BNP er investeringene lavere enn i Finland. Innsatsen er heller ikke så fokusert som i Finland, og kartleggingen anbefaler et bedre samarbeid med det private markedet, samt å rette fokus mot de minst utviklede markedene.

Preget av offentlig innsats
I Danmark og Norge er seed- og venturekapitalmarkedet neste utelukkende preget av offentlig innsats. I Danmark, hvor det offentlige tradisjonelt har vært tilbakeholdne med å stimulere næringslivet, har en riktignok sett en kraftig utvikling på venturekapitalmarkedet de seneste årene, men markedet betegnes fortsatt som lite, selv i Nordisk målestokk. I Norge, hvor det offentlige står for nesten all seed- og venturekapitalinvesteringer, har vi mye å lære av våre naboland. ”Det finnes ingen tradisjon for å putte sparepengene sine i nyetableringer” sier Hougaard Jensen. Privat såkornkapital er neste ikke tilstede i Norge, og de private ventureinvestorene fokuserer i dag på selskaper som er kommet seg gjennom etableringsfasen.

På Island ble det i 2000 investert 7,6 milliarder kroner på venturemarkedet, noe som er en femdobling fra 1999. Kartleggingen viser at Island kommer statistisk svært godt ut, og det har vist seg vanskelig å finne igjen det bildet som statistikken tegner. Dataene blir av den grunn betegnet som usikre. 

Fokus på innovative småforetak
”Jeg håper denne rapporten vi bidra til at den Nordiske land setter fokus på finansiering av innovative småforetak. De nordiske land har mye å lære av hverandre på dette feltet” sier Tor-Jørgen Thoresen, programkoordinator for SMB-Forum hos Nordisk Industrifond.