Top navigasjon

Rammebetingelser for innovativ nyskapning

  • Publisert 07.03.2001
  • Sist oppdatert 14.03.2011
Denne rapporten er en analyse og en sammenligning av rammebetingelsene for kommersialisering av FoU-resultater når slike funksjoner utføres av strukturerte innovasjonsmiljøer i de ulike Nordiske land. Slike innovasjonsmiljøer inkluderer som regel en forskningspark, men har etter hvert også inkludert en rekke andre funksjoner som egenkapitalfond, rådgivningsselskaper og lignende.

Frontpage report

Rapporten bygger på følgende grunnholdninger:

  • Alle nordiske land befinner seg i toppskiktet som velferdsnasjoner og høykostland med åpne og globalt orienterte økonomier

  • Alle nordiske land utøver en vesentlig FoU-virksomhet, og alle nasjonene har som målsetning å utnytte FoU-resultater til å skape ny næringsvirksomhet og nasjonal verdiskaping

  • Evnen hos de nordiske land til å utnytte FoU-virksomheten i nye produkter og tjenester synest vesentlig forskjellig i et 20-års historisk perspektiv

På denne bakgrunn forsøker rapporten å sammenligne hvordan de ulike nordiske land de seneste år har utviklet infrastruktur og etablert rammebetingelser for å skape ny næringsvirksomhet og verdiskaping med basis i nasjonal FoU-virksomhet. Kunnskap og FoU-resultater erverves i et stadig mer globale nettverk, og det er viktig for de nordiske land å utvikle infrastruktur som gjør nasjonene konkurransedyktige og attraktive som tilholdssted for nytt, fremtidsrettet kompetansebasert næringsliv.

 

Innledningsvis diskuteres en avgrensing av hva som i denne sammenheng defineres som kompetansebasert nyskaping. Forskningsparkene skal konsentrere seg om kommersialisering av nye innovative FoU-resultater og det blir da viktig å skille dette fra den store mengden av kontinuerlige forbedringer av produkter, prosesser og tjenester som daglig foregår i eksisterende og konkurranseutsatt næringsliv. Det er et mål å fokusere på idéer som kan benevnes ”Born Global” i en kontekst hvor produktet er så revolusjonerende nytt at det har hele verden som sitt hjemmemarked.

 

Perspektiv

For å sette det hele litt i perspektiv inkluderer rapporten også hovedlinjene i EU’s innovasjonspolitikk.

 

Rapporten er utarbeidet av Foreningen for Forskningsparkene i Norge i samarbeid med Nordisk Industrifond som har finansiert studien. For å kvalitetssikre datagrunnlaget og sammenligningen mellom de ulike nordiske land, er både forskningsparker, assosiasjoner av forskningsparker og operatører for ulike virkemidler i de ulike nordiske land konsultert i den avsluttende fasen. Vi er derfor stor takk skyldig til verkställande direktør Sven-Thore Holm, Teknikbrostiftelsen i Lund, Sverige, prosjektleder Per Anders Foss, Erhvervsfremme Styrelsen Danmark, administrerende direktør Svend Valentin, NOVI AS, Danmark, administrerende direktør Kyösti Jääskeläinen, TEKEL – Finnish Science Park Association, Finland og administrerende direktør Tapani Saarinen, Åbo Teknologicenter Ab Finland.

 

Rapporten er utarbeidet av adm. dir Karl-Johan Jakola, Forskningsparken i Tromsø AS og adm. dir Malvin Villabø, Leiv Eiriksson Nyfotek AS med sistnevnte organisasjon som prosjektansvarlig og med Villabø som prosjektleder.