Top navigasjon

Promoting Business Angel Networks Nordic Region

  • Publisert 07.03.2004
  • Sist oppdatert 12.03.2011
Projektet syftar primärt till att utarbeta en Handbok i hur man startar upp och leder s.k Affärsängelnätverk.

Frontpage report

 Genom intervjuer av ett 30-tal personer, ofta de högst ansvariga, från existerande Affärsängelnätverk i Danmark, Sverige och Norge har värdefull empirisk erfarenhet insamlats. Detta tillsammans med tidigare erfarenheter hos projektets medlemmar har lett till en 55 sidig skrift som lagts ut på nätet för kostnadsfri användning.

 

Skriften tar upp frågor som sammanhänger med nätverkens olika roller, som att skapa ökad medvetenhet i Innovationssamhället om Affärsänglar, att rekrytera Affärsänglar, åstadkomma s.k. matchning mellan Affärsänglar och entreprenörer, ordna ett inflöde av bra projekt, att stödja Affärsänglar och entreprenörer samt medverka till deras kompetensutveckling. 

Genom sitt agerande ger Affärsängelnätverk viktiga bidrag till Innovationssystemet:

  • som mäklare mellan Affärsänglar och entreprenörer,så att befintligt risk-kapital mobiliseras och övrigt potentiellt attraheras

  • genom att förstärka Affärsängelns förmåga till effektiv allokering av riskkapital

  • genom att skapa större användbarhet för riskkapital genom agglomererings via bl.a. syndikering

  • genom koordination mellan Affärsänglar inbördes, mellan Affärsänglar och Entreprenörer respektive och visavi myndigheter

 

Ett övergripande resultat är att Affärsängelnätverken genom en hävstångseffekt förstärker Affärsänglarnas arbete, och bidrager till en ökad effektivitet i Innovationssystemet. 

 

Målgruppen för denna Handbok är främst de som ansvarar för Affärsängelnätverk, men även andra aktörer som ”kunder”, exvis formellt VC-kapital och Inkubatorer, och ”leverantörer” som Universitet och högskolor, samt slutligen parallellt arbetande aktörer till nätverken, har alla stor användning av boken. 

 

Ett sekundärt mål med projektet är att utröna de studerade nätverkens syn på internordiskt samarbete. Det visar sig att nätverken, som ofta är nystartade, inte ser detta som en högt prioriterad fråga, men likväl ställer sig positiva till och ser fördelar med ett Nordiskt perspektiv. Ett Nordiskt samarbete skulle bidraga till skalekonomifördelar för vissa aktiviteter inom nätverken, och allmänt befrämja utvecklingen av en Nordisk riskkapitalmarknad även för informellt affärsängelkapital. 

 

Prosjekttid: 15.05.2003 - 15.10.2003

Abonner på vårt nyhetsbrev

Prosjektdeltakere