Top navigasjon

Konkrete grensehindringer for næringslivet i Norden

  • Publisert 06.03.2004
  • Sist oppdatert 20.05.2011
På bakgrunn av en omfattende spørreundersøkelse opplever 77% av virksomhetene en eller flere barrierer for å dra fordel av mulighetene i de andre nordiske landene.

Frontpage report

Fordelt på tre strategiske muligheter gir undersøkelsen følgende resultater:

 

  • 57% opplever konkrete barrierer for å avsette varer i de andre nordiske landene

  • 47% opplever barrierer for samspill med virksomheter i de andre nordiske landene

  • 36% opplever barrierer for å utnytte mulighetene innenfor forskning, utdannelse, kapitalmarked mv.

Den første kategori inneholder de mest besværlige og såkalt “harde” barrierer slik det fremkommer på denne prioriteringslisten over de barrierer som i følge virksomhetene har størst betydning (prosent av de som opplever barrierer):

• For besværlig å sette seg inn i andre lands regler – 28%

• Godkjennelse/merking av produkter – 24%

• Spesifikke forskjeller i punktavgifter – 21%

• Forskjellige momssatser på spesifikke områder –13%

• Forskjeller i nasjonal identitet og kultur – 12%

• Forskjellige regler ved tildeling av autorisasjon/næringsbrev – 9%

• Forskjeller i tekniske standarder – 7%

• Dårlig samspill mellom forskjellige distribusjonsformer – 5%

• Miljøregler – 5%

• Forskjellige krav angående virksomhetsetablering – 5%

• Priser på telekommunikasjon på tvers av landegrenser – 4%

• Språk – 4%

Barrierene er generelt angitt ved at det f.eks. ikke spesifiseres hvilke regler det er vanskelig å sette seg inn eller om vanskelighetsgraden skyldes reglenes kompleksitet eller tilgjengelighet. I rapporten “Konkurransekraft i Norden” er det imidlertid gitt en del konkrete eksempler på de ulike barrierene og det finnes også andre eksempler i de andre rapportene alt etter hvilke tema de tar opp.