Top navigasjon

Intensivering av innsatsen for å fjerne næringslivets grensehindringer

 • Publisert 05.03.2004
 • Sist oppdatert 07.06.2011
De nordiske næringsministrene har besluttet å forsterke innsatsen for å fjerne hindringer mot næringslivssamarbeid over landegrensene i Norden. Dette skjer på bakgrunn av den innsats som er gjort for å fjerne problemer som privatpersoner møter når de flytter mellom de nordiske land for å studere eller arbeide.

Frontpage report

Gjennom forankring i Nordisk Ministerråd har Nordisk InnovationsCenter fått i oppdrag å fungere som sekretariat og har igjen engasjert Norsk-Svensk Handelskammer til å bistå dem med kartlegging av første fase i denne prosessen. Rapporten ”Grensehindre for næringslivet i Norden og Baltikum – en kartlegging” er nå klar.


KONKRETE FORSLAG

Skatt
Selv om skatt er et nasjonalt ”high policy”-område, burde det være mulig å se nærmere på en harmonisering av skattereglene for nordiske virksomheter og i det minste tilstrebe at ulikhetene ikke blir større ved uforutsette endringer i lovgivningen. Dette kan tenkes gjennom etablering av en nordisk ”skattekommisjon for næringslivet” som i første rekke kartlegger og ser på konsekvensene av de ulike skattesystemene. Dette bør naturlig sees i sammenheng selskapslovgivningen og en mulig etablering av ”Det nordiske selskap”. Sentrale problemstillinger kan være:

 

 • Overføring av underskudd og forhold rundt ”transfer pricing” (Schlüter-rapporten). Disse områder er nylig vurdert av de nordiske næringsministere og skattemyndigheter, som foreløpig har konkludert med at en løsning må finnes innenfor EU og OECD

 • Sambeskatning og/eller konsernbidrag

 • Ulike skatte- og regnskapsprosedyrer

 • Bedre koordinering av skatteinitiativer

 • Samordning og felles aksjonering i forbindelse med skattereglers ”dominoeffekter”

Det Nordiske Selskap

De nordiske land får en stor grad av frihet til å implementere EU-direktivet om det europeiske selskap. Muligheten til å etablere et nordisk selskap uten at dette forutsetter kompliserte juridiske enheter i hvert enkelt land, begrenser i dag integrasjon av de nordiske selskapers og deres konkurranseevne. De nordiske næringsministere har på initiativ Nordisk InnovationsCenter nedsatt en arbeidsgruppe som ser nærmere på implementering av nye EU-direktiver på det selskapsrettslige området. Det kan imidlertid være ønskelig å ta et skritt videre og se nærmere på hvor langt det er mulig å komme i retning av et nordisk selskap innenfor rammen av det eksisterende EU-regelverket. En slags kartlegging av de enkelte hindringene/kompleksitet burde være en god start – en harmonisering av mindre kompliserte hindringer kan forenkle nordisk etablering og bane vei for fjerning av mer kompliserte hindre. Sentrale områder kan være:

 • Felles nordisk selskap som en juridisk og forretningsmessig enhet

 • Felles nordisk tilpasning til SE-forordningen (Det Europeiske selskap)

 • Morselskapets råderett over datterselskaper

 • Som behandlet under ”skatt” – mulighet til å overføre underskudd og overskudd samt enklere regler for ”transfer pricing”

Moms og tollproblematikk

Selv om moms og toll i og for seg er to separate områder, følges de ofte ad når det gjelder behandling, klarering og ulike former for innkreving. Til dels ulike regler og prosedyrer scorer høyt på næringslivets liste over nordiske grensehindere – noe som går frem av en rekke av rapportene. I en tid med et stadig større antall av nordiske enheter og sentrallagre settes det større krav til forenkling av prosedyrer. Dette bør følges opp i nordiske arbeidsgrupper basert på ”best practice” som f.eks. den svenske ”Servicetrappan” som er utviklet i et samarbeid mellom tollen og næringslivet. 

 

På en så bred og komplisert sektor som dette kan man tenke seg en overordnet koordinerende styringsgruppe med ulike arbeidsgrupper på de enkelte delområder. I følge rapportene er sentrale grensehindere:

 • Tollforretningsgebyrer, deposisjonskrav og tungvinte betalingsordninger

 • Liten mulighet til bruk av elektroniske ordninger

 • Ulike momssatser/grupperinger og vanskelige regler og regneskapsprosedyrer

Offentlige innkjøp

Offentlig innkjøp er en stor del av de nordiske økonomiene og her finnes det store forretnings og gevinstmuligheter muligheter for både det offentlige og næringslivet. Alle nordiske land er bundet av EU-direktivet men reglene implementeres på noe forskjellig måte og det er vanskelig å få informasjon og innsikt – særlig for små og mellomstore bedrifter. Det bør sees nærmere på ulikheter som:

 • Tilgang til kompetanse og nettverk

 • Terskelverdier og annonsering

 • Klage og sanksjonsmuligheter

 • Funksjonstester og likebehandling

Gjensidig godkjenning av utdanning og kompetansebevis

Dette har vært en gjenganger på mange områder. Ofte er utdanningskravene de samme men manglende administrativ koordinering gjør at gjensidig godkjennelse ikke foreligger. Et eksempel som nevnes i den nylige utredningen ”Röjende av handelshinder” i Interreg IIIa prosjektet mellom Norge og Sverige er gjensidig godkjennelse av spengningssertifikat. Lignende tilfelle nevnes også i statusrapport for grensehindere mellom Sverige og Finland når det gjelder førersertifikat for kraner og anleggsmaskiner. Nye sektorer for kompetansebevis innen industri som bygg- og anlegg bør vurderes for felles nordisk godkjenning ved et samarbeid mellom bransjeforeninger og utdanningsmyndighetene. 

 

Bransjespesifikk tilnærming – f.eks. maskinentreprenører

En praktisk tilnærming til å fjerne grensehindere kan nettopp være et aktivt samarbeid med bransjeforeningene i de respektive nordiske land. Et eksempel er maskinentreprenørene, bl.a. har Maskinentreprenörernas Förbund i Sverige har listet opp en del spesifikke handelshindre i forhold til Norge som bør kunne behandles i en nordisk sammenheng. 

 

Godkjennelse og merking av produkter

En rekke rapporter peker på at godkjenning og merking av produkter kommer høyt opp på listen over grensehindere og her er det rom for større grad av standardisering. Dette er også svært bransjerettet og bør skje innenfor rammen av et samarbeid mellom de nasjonale bransjeforeninger og de offentlige kontroll- og standardiseringsverk. Det kan her vises til rapporten om emballasje for drikkevarer og rapportene om Norden og Baltikum som peker på ulike og kostbare produktgodkjennelser som ofte ikke er begrunnet ut fra sikkerhets, helse- eller miljøhensyn. Da rapportene ikke i særlig grad går inn på hvilke produkter og merkingsbestemmelser det dreier seg om, bør dette kartlegges nærmere. 

 

Problem som rammer yrkestrafikk med lastebil/vogntog

Transportbransjen er en annen bransje med muligheter for ytterligere harmonisering av regelverket som igjen har ringvirkninger for brukerne i næringslivet og konkurranseevnen. Det er ulike regler i de nordiske land når det gjelder lengde og, vekt vogntog. Det har foreløpig ikke vært mulig å finne nordiske løsninger på dette området, men det kan vurderes om det mest omfattende modulsystemet som gjelder for Sverige og Finland bør kunne gjelde på utvalgte veier også i Norge og Danmark. En del andre problem knyttet til sjåfører og hviletid samt distribusjon av egen last på bestemmelsesstedet bør også følges opp og utredes nærmere.

 

Legal metrologi

Det er nedsatt en nordisk arbeidsgruppe om måleteknikk og harmonisering av ulike nasjonale krav til godkjennelse av ulike justeringer og prøvemetoder av måleinstrumenter. Dette arbeidet er i gang og bør lede til konkrete resultater.

 

Konkrete cases hvor virksomheter følges gjennom verdikjeden

En måte å belyse et bredt spekter av grensehindere på, kan være å følge en virksomhet gjennom hele verdikjeden i en nordisk handel/transaksjon fra informasjon om anbud/kunder til endelig oppgjør er foretatt. Ved å ta et knippe ulike virksomheter kan man få en god tverrgående oversikt over hvilke spesifikke grensehindere nordiske virksomheter møter i hverdagen og bruke dette som praktisk grunnlag for løsningsmodeller.

 

En pdf-fil av rapporten kan lastes ned under