Top navigasjon

Innovationsboken: Förslag til nordisk näringspolitik

  • Publisert 06.03.2004
  • Sist oppdatert 20.05.2011
Nordiska ministerrådet för näringspolitik (MR-näring) beslöt i slutet av 2003 att ge den nordiska ämbetsmannakommittén för näringspolitik (ÄK-näring) uppdraget att utarbeta ett förslag till program för sektorns innovationspolitiska samarbete fram till år 2010.

Frontpage report

Ett av syftena med initiativet var att fördjupa och konkretisera viktiga delar av nu gällande program för det nordiska samarbetet inom näringssektorn som helhet. Ett annat syfte var att klargöra den framtida inriktningen på näringssektorns innovationspolitiska satsningar för att tydliggöra sektorns bidrag i en bredare satsning på Norden som internationellt framträdande innovations- och kunskapsmiljö. Detta gäller inte minst i förhållande till utbildnings- och forskningssektorn (MR-utbildning) som nyligen genomfört en liknande programsatsning, främst beträffande organiseringen av det framtida nordiska forskningssamarbetet men även med kopplingar till de innovationspolitiska frågorna.

 

Förslag til Nordisk Ministerråd
En politik i syfte att åstadkomma en internationellt konkurrenskraftig och till företagens behov väl anpassad nordisk innovationsmiljö bör byggas upp kring följande prioriterade samarbetsområden:

 

  1. Tvärnationellt samarbete på den strategiska policynivån i syfte att utveckla en ömsesidig lärandeprocess som främjar en mer innovativ innovationspolitik i de nordiska länderna.

  2. Gränsöverskridande samspel mellan de operativt inriktade nationella innovationssystemen i syfte att skapa större möjligheter för företag och andra viktiga ’innovationsaktörer’ att utnyttja ett bredare spektrum av finansiella resurser, kontaktnät och kunnande oavsett var i Norden man har sin ’hemmabas’.

  3. Profilerade ’spjutspetssatsningar’ på väl synliga företagsnätverk uppbyggda kring produkter, teman, geografiska kluster eller innovativa idéer avsedda att tydliggöra de positiva synergieffekterna i ett resultatinriktat nordiskt samarbete.

Under kan du laste ned en pdf-fil av Innovasjonsboken, kortversjoner på svensk, finsk og engelsk, samt 2 appendix.