Top navigasjon

Innovasjon i helsesektoren i Norden - En kartlegging av nasjonale policies og innovasjonsprogrammer

  • Publisert 09.03.2009
  • Sist oppdatert 10.03.2011

Frontpage report

De nordiske landene har et helsevesen av høy internasjonal standard og en fremgangsrik medisinsk industri. Men helsevesenet står overfor store utfordringer med en aldrende befolkning og mer krevende pasienter. For å takle disse utfordringene kreves det at helsevesenet finner innovative løsninger som både kan gjøre helsetjenestene bedre og produsere fremgangsrike selskaper. Nordisk InnovationsCenter har som formål å fremme et innovativt nordisk næringsliv og finne nordiske løsninger på felles utfordringer.

De utfordringene som helsevesenet står ovenfor i de nordiske landene er stort sett de samme. Norden har derfor mye å vinne gjennom samarbeid på dette området. Nordisk InnovationsCenter (NICe) har bestilt denne rapporten for å få en oversikt over de nasjonale prioriteter og programmer. NICe er opptatt av å se hvilke tiltak og programmer som har til hensikt å stimulere til økt innovasjon i helsesektoren.

Rapporten viser at det er mange tiltak i Norden, men at det i enkelte tilfeller kan være vanskelig å se sammenhengen mellom eksisterende satsninger, nettverk, prosjekter og ønsket politisk utvikling. I denne rapporten er det ikke lagt avgjørende vekt på å tydeliggjøre disse sammenhengene.

Hovedpoenget er å gi en oversikt over nasjonale tiltak som kan danne grunnlag for læring gjennom beste praksis. Utfordringene i helsesektoren er høyt på agendaen i alle nordiske land og kartleggingen viser at det per i dag ikke eksisterer noe fellesnordisk innovasjonssamarbeid av betydelig størrelse innen helsesektoren.

Det er nærliggende å tro at det eksisterer et betydelig potensial for synergieffekter gjennom et nordisk samarbeid på dette området for å løse utfordringene sektoren står foran. Forutsetningen for et samarbeid må basers på nasjonale prioriteter og de sentrale nasjonale aktørene innenfor området.

Om rapporten
Denne rapporten baserer seg på en studie av nasjonale policies og innovasjonsprogrammer i Norden, gjennomført av Terramar AS på oppdrag fra Nordisk InnovationsCenter i perioden mars – juni, 2009. Det vesentligste kildematerialet består av de policy-rapporter og programmer som er listet til slutt i rapporten.