Top navigasjon

Fra grensehindre og problemer til forenkling og markedsmuligheter

 • Publisert 16.08.2007
 • Sist oppdatert 18.01.2012
Nordisk InnovationsCenter foreslår med denne rapporten en felles nordisk strategi for å fjerne eksisterende grensehindre og stimulere til økt konkurranse over landegrensene. ”Et grenseløst nordisk næringsliv blir et av de viktigste nordiske temaene fremover” sier Nordisk Råds president Dagfinn Høybråten.

Arbeidet med å fjerne grensehindre, og dermed skape et velfungerende indre nordisk marked, har alltid vært et viktig punkt på den nordiske  dagsorden. Norden skal være en grenseløs region der det ikke finnes barrierer mellom nasjonene som hindrer fri bevegelse av kompetanse, ideer,  kapital, mennesker og produkter.

 

Til tross for mye arbeid for å fjerne grensehindre opplever borgere og bedrifter i de nordiske landene fortsatt en rekke barrierer når de skal etablere seg, investere, handle med varer og tjenester, m.m. Selv om gamle hindre ryddes av veien, skapes det stadig nye, for eksempel dersom de nordiske landene gjennomfører EU-regelverk forskjellig eller vedtar nye nasjonale regler.

 

Denne rapporten fokuserer i det alt vesentlige på arbeidet med å fjerne grensehindre som vanskeliggjør,  herunder hindringer for etablering av bedrifter, eksport av varer og tjenester, kapitalflyt, m.m.

 

For å møte kommende utfordringer og å skape et best mulig velfungerende indre nordisk marked for nordisk næringsliv, kan følgende overordnede strategi legges til grunn:

 • Arbeidet for å skape et velfungerende nordisk indre marked bør ha tre fokus:
  1. fjerne eksisterende hindre,
  2. unngå at nye oppstår samt
  3. stimulere til økt konkurranse over landegrensene
 • Fokus bør dreies fra ”grensehindre og problemer” til ”forenkling og markedsmuligheter”.
 • For å få høy politisk prioritet for arbeidet med et velfungerende indre nordisk marked, bør det gjennomføres en beregning av gevinster av å legge til rette for friere markeder og tilsvarende kostnader av eksisterende hindre.
 • Det er viktig å vise til konkrete resultater - ”suksesshistorier” – som kan bidra til nødvendig støtte og forståelse for arbeidet med et velfungerende indre nordisk marked blant myndigheter, næringsliv og andre aktører.
 • For å oppnå virkelig forenkling for nordisk næringsliv bør man våge å satse på noen tyngre juridiske hindringer som krever lovendringer, for eksempel på skatte- og selskapsrettens område. Dette kan gjøres trinnvis eller i kombinasjon med å starte med enkeltområder eller bestemmelser som etter hvert kan fases inn i mer komplekse prosesser.
 • De nordiske landene bør ha et sterkt felles engasjement i tidlig fase av EUs regelverksprosesserfor å ha mulighet til å påvirke og bidra med gode løsninger. Landene i Østersjøregionen bør også trekkes inn i dette arbeidet.

 

Norsk versjon:

Fra grensehindre og problemer til forenkling og markedsmuligheter (pdf-fil)

 

Engelsk versjon:

From cross-border barriers... to market opportunities (pdf-fil)

 

Finsk versjon:

Esteistä ja ongelmista yksinkertaistamiseen ja markkinamahdollisuuksiin (pdf-fil)