Top navigasjon

Fines i slutna kretslopp

  • Publisert 28.02.2003
  • Sist oppdatert 09.06.2011
Målet med projektet har varit att karakterisera olika slags finmaterial och att pröva några nya metoder som kan beskriva finmaterialets egenskaper. Vart och ett institut (KCL, YKI, Åbo Akademi, PFI og STFI) har bidragit med sin egen specialitet till helheten. Företrädelsevis har finmaterial från de gemensamma projektmassorna undersökts.

Frontpage report

De uppställda målen för projektet har i stort sett uppnåtts.

  • Det finns nu metoder för separering och fraktionering av olika sorters fines från massa.
  • Finestypen kan nu karakteriseras morfologiskt och kemiskt.
  • Vi känner till vad fines från olika processteg består av, morfologiskt och kemiskt.
  • Vi känner till att harts och vissa hemicellulosor sorberas till vissa fines, och att detta påverkar den kolloidala stabiliteten.
  • Vi vet att fixeringmedel aggregerar hartspartiklar till större aggregat. Då man minskar färskvattenintaget genom att sluta kretslopp i fabriken, stiger halten av elektrolyter och löst organiskt material (hemicellulosor). Halterna inverkar på stabiliteten hos kolloidalt harts, dvs. hur hartset sorberas på fibrer och fines. Harts försämrar styrkan hos papper.
  • Vi vet också vilka slags fines är bra för papperets styrka och andra pappersegenskaper, och vilka är dåliga.
  • Och, slutligen känner vi till vilka trycknings-egenskaper som påverkas av vilka slags fines och kolloidalt harts.
Projektet har klart vunnit på att arbetet inom de olika delprojekten utförts i form av ett nordiskt samarbetsprojekt. Man har bistått varandra med analystjänster och institutens analys-metoder och resultat har kunnat jämföras sinsemellan. Projektet har en industrigrupp med 
8-10 representanter från pappersindustrin i de tre nordiska länderna. Industrirepresentanterna har deltagit i projektets möten.