Top navigasjon

Bygg for fremtiden - Innovasjon i nordisk byggsektor

  • Publisert 28.02.2010
  • Sist oppdatert 08.06.2011
Byggbransjen i Norden har dessuten mange fellestrekk og flere bedrifter som opererer over landegrensene. Samtidig står sektoren ovenfor felles utfordringer og behovet for innovasjon er stort. Dette er derfor en viktig bransje for Nordisk InnovationsCenter (NICe) å være engasjert i.

Frontpage report

I Norden står bygg for om lag 40 prosent av det totale energiforbruket, og oppnåelse av EUs 2020-mål i klimapolitikken står derfor høyt på agendaen i alle de nordiske landene. I dag har de nordiske landene sin styrke på enkeltløsninger knyttet til lavenergibygg og klimavennlige bygg, mens tendensen internasjonalt i større grad har vært å utvikle helhetlige løsninger. Her tror vi Norden kan bli bedre, men da trengs det tettere samarbeid om utvikling og implementering.

Et positivt samspill, både mellom ulike aktører og på tvers av landegrensene, mener vi er nødvendig for å nå EUs mål og for å styrke Nordens konkurranseevne internasjonalt. Derfor er det svært gledelig å se industriens engasjement i prosjektene vi har initiert.

I 2010 har det danske formannskapet i Nordisk Ministerråd, som NICe er del av, tatt et viktig initiativ. Under formannskapet lanseres et nytt globaliseringsinitiativ som har til formål å etablere rammene for et fellesnordisk innovasjonsprogram innenfor klimavennlig byggeri.

Med et stort behov for redusert energiforbruk, er byggbransjen helt sentral for å finne nye løsninger. Gjennom det nye globaliseringsinitiativet håper derfor NICe å kunne fortsette vårt arbeid innenfor denne sektoren, og bidra til å bygge fremtidens løsninger. Sammen med formannskapet skal vi være med å styrke Nordens posisjon som en av verdens mest innovative og konkurransedyktige regioner.

Synteserapporten tar først og fremst for seg våre satsninger de senere årene, og dekker en rekke aspekter innenfor byggsektoren.