Top navigasjon

Anbefalinger fra Ad hoc-gruppen for Miljøspørsmål

  • Publisert 02.03.2003
  • Sist oppdatert 09.06.2011
Basert på en gjennomgang av erfaringer med tidligere miljøsatsinger og spesifikke miljøtemaer samt en vurdering av nasjonale prioriteringer og satsninger, har gruppen kommet frem til følgende 5 hovedanbefalinger for videre miljøoppfølging i Fondet:
Frontpage report
  • Koble Fondets generelle virksomhet opp mot den nordiske satsingen på bærekraftighet gjennom et eget dokument med analyse og overordnede målsettinger.
  • Etablere en egen (prioriterings-) liste over sentrale fellesnordiske utfordringer og innsatsområder som inkluderer klima/energi, sektorovergripende utfordringer og tverrsektoriell miljøkunnskap, verdikjedebaserte systemer, næringsmidler/matvaresikkerhet/ genmodifisering, bioteknologi, nanoteknologi og miljø, tilpasset teknologi, transport og turisme
  • Etablere en oversikt over viktige nordiske kompetansemiljøer som er internasjonalt ledende innen ulike miljøtema
  • Invitere til / initiere nye nettverk knyttet til de prioriterte områdene. Vektlegging av tverr- og flerfaglig sammensetning og kobling mellom industri og fagmiljøer.
  • Arrangere en work-shop i løpet av første halvår 2003 for å markedsføre og følge opp handlingsplan og nye initiativ. Bør kombineres med ”Call for proposals”
Forslaget til Handlingsplan på temaområdet ytre miljø er utarbeidet av en adhoc arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle nordiske land.