Top navigasjon

Om Nordisk Innovation

  • Publisert 21.03.2011
Nordisk Innovation er en nordisk institusjon som jobber for å stimulere til handel og innovasjon på tvers av landegrensene. Organisasjonen er underlagt Nordisk ministerråd og er en sentral aktør i implementeringen av det nordiske partnerskapsprogrammet for handels-, industri- og innovasjonssamarbeid.

Visjon: De nordiske landene skal være en verdensledende region for innovasjon og bærekraftig vekst.

 

Målsetting: Å generere økt verdiskapning gjennom samarbeid på tvers av landegrensene.

 

Målgrupper og interessenter: Nordisk Innovation ble stiftet for å bidra til å gjøre nordiske bedrifter enda mer konkurransedyktige og nyskapende.

 

Organisasjonen satser på å nå frem til sine målgrupper gjennom partnersamarbeid mellom ledende nordiske institusjoner i offentlig og privat sektor innenfor områdene handel og innovasjon.

 

Nordisk Innovation ønsker å:

  • Stimulere til innovasjon
  • Bygge relasjoner
  • Bryte ned hindringer

 

Kjerneverdier:

  • Fremme samarbeid
  • Ta initiativet
  • Utvise ekspertise

 

Nordisk Innovation skal være kjent for sin:

  • Profesjonalitet
  • Åpenhet
  • Internasjonale oversikt – nordiske innsikt

 

Nordisk Innovation definerer innovasjon som nye produkter, tjenester, markeder, prosesser eller organisasjonsmodeller som skaper økonomiske fordeler eller annen samfunnsmessig verdi. Innovasjonen finner sted i selskaper og hos tjenesteleverandører i offentlig sektor og er viktig for alle næringer og sektorer.

 

Dette innebærer en bred tilnærming til innovasjonsbegrepet – dermed kan det være flere kilder til innovasjon og flere typer innovasjon. Vi jobber for å stimulere til innovasjon i alle næringer og sektorer, også innen offentlig forvaltning.

 

"Nordisk merverdi" oppnås når organisasjonssamarbeid på tvers av landegrensene genererer mer verdi enn hva tilfellet hadde vært om samarbeidet kun var nasjonalt.

 

Handelen på tvers av landegrensene skal styrkes gjennom tiltak som stimulerer til oppstart av nye virksomheter og markedsmuligheter i tillegg til økt handel med varer, tjenester og kapital i Norden og i EU. For at de nordiske landene skal kunne bli en attraktiv region for investeringer, vil Nordisk Innovation bidra med å utforme felles bestemmelser og standarder.