Top navigasjon

CCS på agendaen i Norden

Foto: S.J. Wiken
  • Publisert 10.01.2013
Hvordan få Norden i førersetet for storskala implementering av CO2 fangst og lagring? Dette skal det virtuelle nordiske kompetansesenteret NORDICCS forsøke å finne svaret på.

Under deres stakeholderdag i Gøteborg i desember ble de foreløpige resultatene og de videre planene presentert.

 

- Hvis vi ikke gjør noe innen 2017 vil temperaturen øke med mer enn to grader innen 2050. Da må mange prosjekter bli CO2-negative. CCS er det nest viktigste verktøyet for å lykkes, etter fornybare energikilder, sa Nils Røkke, klimadirektør i SINTEF Energi.

 

Røkke trakk også fram CCS som en mulig løsning for å ta unna for utslippene fra Kinas og Indias satsning på kullkraftverk.

 

Store muligheter

NORDICCS involverer de viktigste CCS-stakeholderne i de nordiske landene, og er avhengig av aktiv involvering fra industripartnere for å lykkes. Selve senteret er et virtuelt nettverk som jobber sammen på tvers av landegrensene. Målsetningen er å sette Norden i førersetet innen CCS internasjonalt, samt vise hvordan man gjennom forente krefter kan bli pionerer innen storskala implementering av CCS.

 

I dag er CCS på agenda i store deler av Norden, og sees på som viktig for å redusere C02-utslippene.

 

- Det er store muligheter for nordisk samarbeid innen dette feltet. Et slikt samarbeid kombinert med gode lagringsmuligheter, gir Norden et utmerket utgangspunkt for å lykkes med CCS, sa Marit Mazzetti, forsker ved SINTEF.

 

Bidra til å realisere CCS

NORDICCS er en del av den nordiske storsatsningen Toppforskningsinitiativet (TFI), og er organisert som et joint venture mellom en rekke nordiske partnere, blant annet SINTEF, VTT, NORCEM, Statoil, Chalmers og GEUS.

 

Under sitt innlegg i Gøteborg forklarte Åse Slagtern, spesialrådgiver i Forskningsrådet og leder for TFIs programkomité for ”Carbon Capture and Storage”, hvorfor de støttet etableringen av et kompetansesenter.

 

- Hensikten var å utvikle en struktur med tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å bidra til å realisere CCS ut fra et lav karbon perspektiv, sa Slagtern.

 

Veikart på trappene

Et av resultatene fra NORDICCS blir et webbasert lagringsatlas over Norden, der man kan se lagringsformasjonene og -potensialet, samt eksisterende olje- og gassfelt. Store deler av dataene som skal inn i atlaset eksisterer allerede, men de har ikke vært samlet og gjort fritt tilgjengelig tidligere. Dessuten blir det fokusert på å få fram informasjon om de mest lovende strukturene.

 

Et annet nærmere forestående resultat kommer allerede i slutten av februar. Da publiseres et veikart for CCS i Norden med flere potensielle scenarioer og kostnadsberegninger.