Top navigasjon

8 mill. til tjenesteinnovasjon og markedsføring av Norden

 • Publisert 14.10.2011
 • Sist oppdatert 17.10.2011
Har du gode ideer til innovasjoner innenfor a) felles markedsføring av Norden eller b) tjenestebasert innovasjon, ønsker vi at du sender inn en kort prosjektbeskrivelse. (Se utdypende beskrivelse av temaene nedenfor). Nordic Innovation lyser nå ut prosjektmidler til innovasjonsprosjekter innenfor de to temaene.
Finansiering

tjenesteinnovasjon og markedsføring av Norden

Deadline

11.12.2011

Vi ønsker at prosjektene skal gi ny innsikt og erfaringer som kan være utgangspunkt for eventuelt å utvikle større nordiske initiativ innenfor begge disse områdene.

 

Den totale budsjettrammen for begge temaene er satt til maksimalt 8 mill. NOK.

 

Du kan søke om mellom 300.000 og 1 million NOK til ditt prosjekt fra Nordic Innovation.  Nordic Innovation finansierer maksimalt 50 prosent av prosjektkostnadene, resten må prosjektet selv fremskaffe.

 

Frist for innsending er 11. desember 2011


Søknaden sendes til: info@nordicinnovation.org


Vi ber om at Nordic Innovation søknadsskjema (word-document) benyttes og forventer at dere har gjort dere kjent med vilkårene som er beskrevet nedenfor.

 

Hvordan vi definerer innovasjon

Nordic Innovation definerer innovasjon som nye produkter, tjenester, markeder, prosesser eller organisasjonsmodeller som skaper økonomiske fordeler eller annen samfunnsmessig verdi. Innovasjonen finner sted i selskaper og hos tjenesteleverandører i offentlig sektor og er viktig for alle næringer og sektorer.

 

 

Generelle vilkår for bevilgning

Vi ser etter prosjekter med bred sammensetning av miljøer og bransjer. Prosjektet bør demonstrere originalitet, bidra til nye kontaktflater og/eller nye markedsmuligheter. Vi legger dessuten stor vekt på prosjektets nordiske nytteverdi og innovasjon og har som mål at prosjektet direkte eller indirekte, fører til kommersiell anvendelse.

 

For å kunne motta midler er det viktig at følgende kriterier innfris:

 • Prosjektet må resultere i konsepter, modeller, løsninger eller produkter som gir reell nordisk nytteverdi og som kan kommuniseres på nordisk og internasjonalt nivå
 • Prosjektet må inkludere partnere fra minst tre (3) nordiske land (gjerne flere)
 • Prosjektet må være minimum 50 % egenfinansiert (det kan være i form av arbeidstimer og/eller direkte finansiering)
 • Prosjektet bør primært være av omkring ett (1) års varighet

 

 

Mer om de to temaene

 

Felles markedsføring av Norden

Nordiske bedrifter etterlyser kompetanse innen strategisk markedsføring og etablering av strategiske partnerskap og nettverk for videreutvikling av sin forretningsdrift.

 

Til tross for at de nordiske landene har mange både teknisk og ressursmessig sterke bedrifter, viser studier at en rekke tradisjonelle så vel som nye næringer har et stort potensial for bedret markedsføring av egen kompetanse og for kommersiell avkastning på nye markeder. Også solide, veletablerte selskaper med høy ekspertise innen sitt fagfelt trenger bistand til å skaffe passende partnere til å presentere og markedsføre produkter og tjenester internasjonalt.

 

Prosjektene skal bidra til å utvikle metoder og plattformer som støtter nordiske bedriftenes evne til å markedsføre sin bransje internasjonalt. Kunnskapen som genereres skal gjøres tilgjengelig for andre bedrifter og bransjer.

 

Gode eksempler og innspill etterlyses og da særlig innenfor følgende:

 • Strategisk markedsføring som utføres via nordisk partnerskap. (Det vil ikke bli gitt støtte til markedsføring av egen virksomhet)
 • Kompetanseheving som tilfaller et større nettverk og utvikler nettverkets evne til å markedsføre Norden innenfor sin bransje
 • Markedsføring som bygger opp under oppfatningen av regionen Norden om et positivt begrep - ”Norden som merkevare”
 • Prosjekter som benytter eller tester ut innovative markedsføringsmetoder eller forretningsmodeller

 

 

Tjenesteinnovasjon

Det er behov for mer markedsbasert tjenesteinnovasjon. Tjenestesektoren står for i overkant av 70 % av den samlede sysselsettingen og verdiskapningen i de europeiske økonomiene, og nye former av tjenestebasert innovasjon utvikles kontinuerlig. De innovative tjenestene er mangefasetterte, utgjør en drivkraft for nye sektorer og fungerer som en katalysator for hele økonomien. I et globalt marked transformeres tradisjonelle sektorer der foretakenes konkurranseevne bestemmes av deres posisjon i de globale verdikjedene og gjennom kontakt med internasjonale nettverk for innovasjon. Hvordan kan nordisk tjenestesektor videreutvikles og ta globale markedsandeler i disse høyverdimarkedene?

 

Prosjekter som søker midler kan for eksempel ta for seg følgende områder:

 • Ny multidisiplinær kompetanse for tjenester og innovasjonsledelse, økt forståelse for tjenesteinnovasjon
 • Kartlegging av eksisterende kompetanse på tjenesteinnovasjon (mapping)
 • Ny design og videreutvikling av tjenester, samt utvikling av nye tjenester og tverrsektorielle tjenester
 • Utvikling av nye tjenester med utgangspunkt i interaksjonen mellom produkter og tjenester
 • Hvordan offentlige innkjøp kan stimulere innovasjon i tjenester
 • Tjenestebasert innovasjon og utvikling av nye forretningsmodeller, organisasjonsformer og prosesser
 • Utvikling av modeller og konsepter som måler servicesektorens innflytelse og verdi
 • Kobling av tjenester med initiativ som Emerging Markets og turisme- og opplevelsesøkonomi
Abonner på vårt nyhetsbrev

Kontakter