Top navigation

Riskkapitalmarknadens utmaningar i Norden

  • Published 06/03/2004
  • Last updated 20/05/2011
Förstudie utförd av Nordic Investment Solutions, Stockholm den 19 november 2004 Den nordiska riskkapitalmarknaden är en viktig del i den nordiska innovationskedjan och bidrar till ekonomisk tillväxt och framväxt av nya näringsområden. Inget av de nordiska länderna är stort nog för en effektiv och väl fungerande marknad men tillsamman utgör länderna en god plattform för att bygga en gemensam riskkapitalmarknad med internationell konkurrenskraft.


Frontpage report
Studiens syfte är ett verifiera och kommentera ett antal frågeställningar som ansetts hindrade för utvecklingen mot en gemensam väl fungerande riskkapitalmarknad i Norden. Studien är tänkt som stöd för planeringen av kommande nordiska satsningar inom riskkapitalområdet.

De viktigaste hindren
Sammanfattningsvis har studien kommit fram till att de viktigaste hindren marknadens aktörer ser för en väl fungerande gemensam nordisk riskkapitalmarknad är dubbelbeskattning av nordiska och internationella investeringar i nordiska riskkapitalfonder, begränsande nationella mandat för offentliga finansieringsinstitut samt ett stort behov av utbildning angående riskkapitalmarknadens funktion och samhällsnytta. 

Som bakgrund till svaren har ett stort antal intervjuer med ledande beslutsfattare inom den nordiska riskkapitalmarknaden genomförts samt kunskap och erfarenheter hos författarna till studien använts. En lista över genomförda intervjuer finns på rapportens sista sida.

I rapporten kommenteras ett antal problemområden och hypoteser utifrån följande kriterier:

 

  • Är det ett reellt problem?
  • Är problemet omfattande?
  • Vad krävs för att lösa problemet? Lagförändringar, utbildning eller annat?
Efter analysen om problemområden följer ett förslag till upplägg, inriktning och aktiviteter för ett eventuellt nordiskt projekt angående riskkapitalmarknaden.