Top navigation

Nordisk geosyntetgrupp - NGG

  • Published 28/02/2004
  • Last updated 08/06/2011
Den övergripande målsättningen med nätverksprojektet ”nordisk geosyntetgrupp” (NGG) var att inom Norden öka kunskapen om geosynteter i byggandet och påverka det europeiska standardiseringsarbetet (CEN) så att nordiska aspekter beaktades.

Frontpage report

Nätverket gav bättre möjlighet att utnyttja den kompetens som fanns i de olika länderna. Gruppens planerade arbetsinsatser var:

  • delta i det europeiska standardiseringsarbetet

  • erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna

  • handbok för armerad jord

  • praktiska handböcker för utförande av arbeten med geosynteter i olika applikationer

  • främja undervisning och stödja utarbetande av undervisningsmaterial om geosynteter

Projektet nådde i stort sett upp till de planerade målen även om vissa omprioriteringar gjordes. Samverkan mellan länderna i olika arbetsgrupper inom CEN gjorde att nordiska aspekter kunde beaktas inom geosyntetområdet. Erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna genomfördes. En handbok för armerad jord togs fram i samarbete med de nordiska geotekniska föreningarna och Nordisk Industrifond. 

 

I projektet deltog 28 företag/organisationer i projekt- eller referensgruppen. En omprioritering av arbetet med undervisningsmaterial gjordes och en representant för gruppen deltar i internationellt samarbete med utbildningsmaterial inom geosyntetområdet i regi av International geosynthetic Society (IGS). 

 

Ett gemensamt nordiskt seminarium arrangerades av NGG i Göteborg 14-15 maj 2003, där ca 90 personer deltog. NGG initierade bildandet av ett Nordic Chapter av IGS för att driva samarbetet vidare inom Norden. Behandling av ärendet pågår inom IGS styrelse.

 

De gemensamma insatserna inom CEN arbetet ledde till att många fler arbetsgruppers arbete kunde bevakas. Nordiska träffar hölls innan de europeiska mötena och synpunkter från NGG framfördes i de enskilda CEN grupperna. Det hade inte varit möjligt för varje enskilt nordiskt land att delta i alla dessa grupper av ekonomiska skäl och personella resurser. Inför mötena i tekniska kommittén TC 189 och TC 288 ledde samarbetet och samsynen inom Norden till att de nordiska intressena kunde beaktas och att de fick en större tyngd. 

 

Projektet Nordisk handbok för armerad jord hade inte varit möjligt att finansiera i de enskilda länderna, men med gemensamma krafter kunde projektet komma till stånd. Den stora bredden i projektet med personer från myndigheter, konsult- och entreprenadföretag samt materialtillverkare bidrog till ett stort utbyte av kunskap mellan olika intressenter och mellan de nordiska länderna. Arbetet väckte intresse även utanför Norden och det kan utgöra underlag för kommande dimensioneringshandböcker i Europa.

 

I samband med mässan On the Road 2002, deltog NGG i NI:s monter. Där kunde en bredare krets ta del av det arbete som utförts.

 

Det seminarium som hölls i Göteborg i maj 2003 väckte stort intresse i branschen och deltagare från de nordiska länderna fick möjlighet att umgås. Seminariet hölls under två dagar och en utställning arrangerades, vilket gav möjlighet till ökad kunskap både teoretiskt och praktiskt. Många kontakter kunde knytas. 

 

Prosjektets varighet: 01.01.2000 - 31.12.2002

Subscribe to our newsletter

Project participants