Top navigation

LCC for byggverk - Rasjonell bygging gir lavere husleie

  • Published 25/02/2002
  • Last updated 06/06/2011
I de senere år har interessen for et byggverks totale kostnader vært økende. Mange har oppdaget at investeringskostnadene bare er en del av kostnaden sett over en lengre tidsperiode, og at de forskjellige investeringsvalg gir ulike driftskostnader.

Frontpage report

Billige og lite gjennomtenkte løsninger kan gi store uforutsette driftsutgifter, eller på den andre side kan rasjonelle og gode løsninger gi store besparelser.

For å få en oversikt over den totale økonomi for et byggverk, og finne den optimale måten å bygge på, er det derfor ønskelig å utvikle beregningsmodeller og metoder som verktøy for prosjektering, bygging og drift. 

Statsbygg i Norge har f.eks. utviklet en modell for dette som nå er datatilpasset til PC- på Microsoft Excel. Den benyttes som utgangspunkt for all husleieberegning i Statsbygg.

Økonomiske beregningsmodeller som sammenstiller investerings- og driftskostnader over en lengre tidsperiode kalles modeller for LCC. Modeller som med basis i denne integrerer avkastningskrav/inntjening er totaløkonomimodeller som kalles LCP (Life Cycle Profit). 

Videreutvikling av verktøy
Forprosjektet ”LCC (Life Cycle Cost) for byggverk” hadde som formål å kartlegge de nordiske lands arbeid på området, og se på muligheter for en felles videreutvikling av verktøy. Rapporten peker på at Norden har en unik mulighet til å utvikle LCC for bygninger videre, men ser to ulike veier i det videre standardiseringsarbeidet.

  • n Nordisk satsning
  • I regi av ISO
Prosjekttid: 01.01.2002 - 31.12.2004
Subscribe to our newsletter

Project participants