Top navigation

CONCRETE MIX DESIGN - Ett nordiskt betongproportioneringsprogram

  • Published 25/02/2004
  • Last updated 20/05/2011
Vid projektstart rådde i de Nordiska länderna olika syn på materialet betong, olika proportioneringsfilosofi, olika utvärdering av delmaterialegenskaper, främst vad gäller ballasten och olika sätt att utnyttja delmaterialen. Behovet av höjd kunskapsnivå accentuerades också av introduktionen av den självkompakterande betongen under slutet av 1990-talet.

Frontpage report

Förändrade produktionsförutsättningar för betong genom att myndigheterna i flera Nordiska länder begränsar ett fortsatt uttag av naturgrus ställer också högre krav på betongtillverkaren att på kunna utnyttja alternativa ballastkvaliteter. Detta underlättas genom användningen av det i detta projekt utvecklade proportionerings-programmet.

Tyngdpunkten i projektet har legat i att modellera den färska betongens arbetbarhet. Betongs arbetbarhet brukar normalt karakteriseras med hjälp att sättmåttet eller utbredningsmåttet och dessa är endimensionella. Betongens arbetbarhet är mycket bättre beskriven med reologiska parametrar, i två dimensioner, med hjälp av dess plastiska viskositet och flytskärspänning. 

Det inom projektet utvecklade programmet baseras på ett tvådimensionellt synsätt på arbetbarheten, men resultatet är anpassat till vår vanliga endimensionella syn på betongens arbetbarhet, nämligen sättmått. Vi har närmat oss begreppet arbetbarhet på två sätt:

  • Den fundamentala vägen med hjälp av partikel-packningsmodell med möjlighet att bestämma betongens reologiska parametrar.
  • Den empiriska vägen att med hjälp av en partikel-matrismodell för bestämning av sättmått och utbredning.
 I projektet har också olika modeller för beskrivning av betongens tryckhållfasthet ingått och vi har implementerat Bolomey-Iversen-modellen för beräkning av 28-dygnshållfastheten i programmet.
Subscribe to our newsletter

Project participants