Top navigation

Comwood - IT-samarbete mellan nordiska småföretag i träindustrin

  • Published 28/02/2003
  • Last updated 07/06/2011
På initiativ av Nordiska Ministerrådet och Nordisk Industrifond har ett projekt genomförts med målsättningen att etablera nya konkreta samarbetsformer mellan småföretag inom träindustrin i de nordiska länderna genom att utveckla en plattform för marknadsföring, produktion och logistik.

Frontpage report

Projektet har indelats i 7 faser, varav vissa löpt parallellt. Projektet har letts av en styrgrupp som varit operativ under projektets uppbyggnadsskede och under de avgörande projektfaserna. De kvantitativa målen har uppfyllts med 152 engagerade företag, 8 engagerade näringslivsorganisationer, 4 informerade myndigheter och forskningsfinansiärer samt 4 informerade forskningsinstitut. 

Projektets viktigaste rekommendationer för framtiden är:

  • Klustersamverkan krävs för att säkerställa projektets fortlevnad och därigenom utveckla ett samarbete för små och medelstora företag i Norden.
  • Projektets hemsidor skall ligga kvar för att företagen och andra intressenter framgent skall kunna utnyttja möjligheterna till att tillvarata sök- och kontaktinformation.
  • Seminarieverksamhet för kunskapsöverföring är nödvändig för att tillvarata såväl de nationella som nordiska utvecklingsmöjligheterna för samarbete.
  • Samarbetet med såväl byggvaruhandel och byggföretag behöver utvecklas och skapar affärsmöjligheter.
  • Ökad inriktning mot beställarföretagens inköpsprocesser och IT-stöd
  • Informationsspridning krävs till företagens kunder såväl föreskrivande led som större och mindre beställare.
Subscribe to our newsletter

Project participants