Top navigation

Behov for nordisk FoU statistikk

  • Published 02/03/2003
  • Last updated 09/06/2011
Det er flere grunner til at de nordiske land ønsker økt samarbeid om FoU-statistikken. Sammenfattet kan man for det første si at de nordiske FoU-statistikk-produsentene, ved å stå samlet på internasjonale møter i regi av Eurostat og OECD, i sterkere grad være med å prege arbeidet med å utvikle vitenskaps- og teknologi-indikatorene.

Frontpage report

Den nordiske gruppen har ved flere anledninger tatt initiativ her, for eksempel i arbeidet med OECDs Oslo-manual med retningslinjer for innovasjonsstatistikk. Man vil også kunne påvirke arbeidet i retning av å inkludere mer detaljert FoU-statistikk, f.eks. ved i sterkere grad enn i dag å inkludere fagområdeinndelinger, noe som er standard i Norden. Det savnes et forum der de nordiske FoU-statistikk-produsentene kan diskutere metodespørsmål.

For det andre er de nordiske landenes forskningssystem både like og ulike; sammenligning av nordisk FoU-statistikk vil kunne tydeliggjøre særegenheter i de enkelte land, f.eks. innenfor nærings- eller bransjestruktur og finansieringskilder for forskning. Samtidig vil en felles nordisk FoU-statistikk være med på å øke forståelsen av Norden som et felles forskningsområde.

Forprosjektets mål var å kartlegge behov for data om forskning og innovasjon i de nordiske landene. Man ønsket å komme frem til nye måter å presentere denne typen data for sentrale brukere. Alle de nordiske FoU-statistikk-produsentene har gjennom forprosjektet vært i dialog med sine viktigste bruker-grupper for å kartlegge deres behov for nordisk FoU-statistikk. 

Resultatene fra kontakten viser at behovet for nordisk FoU-statistikk varierer mellom landene og mellom typen av brukere. Generelt er ”vitenskaps-siden” av brukerne noe mer interessert i tilgangen på nordisk FoU-statistikk enn brukere fra næringslivet. 

Interessen for nordisk FoU-statistikk er høyest i Norge, Island og Danmark og lavere i Finland og Sverige. Nytten av raskt publisert nordiske data ble av mange fremhevet som en svært relevant fordel ved presentasjonen av nordisk FoU-statistikk. Flere ønsket også sammenligninger med andre land enn Norden. Når det gjelder hva slags type data man ønsker varierte svarene sterkt. Noen ønsket tilgang til en lang rekke tabeller, andre ville heller ha tematiske analyser. Noen ville ha rapporter, andre ønsket nyhetsbrev. Det var likevel størst interesse for opplysninger på web, selv om det også var en stor gruppe som ønsket en trykket publikasjon.